ACCESSIBILITA'questo sito e' conforme alla legge 4/2004

FOTOGALLERY

    Paesaggio innevato

RSS di Ultima Ora - ANSA.it

I canti del matrimonio - Këngët e martesës

 

Tra le varie tradizioni e riti di San Benedetto Ullano molto suggestivi sono quelli del matrimonio soprattutto dei canti che venivano eseguiti da parenti ed amici agli sposi prima, durante e dopo la cerimonia. Prima del matrimonio lo sposo si recava sotto la finestra dell’amata per cantarle per l’ultima volta una serenata d’amore. Anche intorno alla futura sposa venivano intonati canti e si danzava una particolare vallja conosciuta come “Zëmi Vallen”.
 
Në mes traditat dhe ritet të Shën Benedhitit shum të veçante janë atà të martesës mbi të gjitha janë këngat që këndoheshin nga gjirit dhe nga shokët të dhëndrit dhe të nuses më parë dhe pas ceremonies. Më parë se martesa dhëndri vej ndën dritaren e nuses për t’i kënduar një serenatë. Edhe për nusen këndoheshin kënga dhe vallëzohej një vallje e njohur si “Zëmi Vallen”.
 

 

Zëmi vallen xha ka jemi

Se te nusja jeme vemi
Na e marrim mbë të parë
Nëng duam ne pajë e ne stoli
se duam vet tënden simbatì
Jot’ëmë të mbioj një kashun
E na nge duam fare fare
Të vullezër jane të mbajn
Jane të mbajn si një qellq
Ai qellq ç’ë rri mbi tries
Nanì të marrim e të siallim me ne.
 
 
 Il giorno del matrimonio era scandito da canti e danze sia in casa della sposa che dello sposo. Per la sposa, durante la vestizione, le amiche le cantavano pochi versi con i quali le ricordavano di pensare alla madre e salutare solo le amiche vicine di casa. A vestizione ultimata si intonava un canto col quale la sposa era paragonata ad una pernice che è riuscita ad oltrepassare le montagne e sta per iniziare una nuova vita. Il canto è “Hapu Mal”.
 
Dita e martesës ishte e karakterizuar nga kënga dhe valle tek shtëpia e nuses dhe tek dhëndri. Kur veshej nusia shokat këndojn dica kënga që i mendojn të penxoj të jëmën e të falij vetë shokët ndë gjitonì. Kur ishte e veshur këndohej një këngë me të cilën nusia ishte e krahasuar me një thellëzë që shkoj malet për të zënur një jetë e re. Kënga është “Hapu Mal”.
 
Hapu mal e bëju udhë
Sat na shkonj kjo thellëzë
Kjo thellëzë ç’ë vjen nga mali.
Ç’t’ bëra tij tat
Ç’ je m’nxjer nga vatra jote?
Ç’t’bëra tij mëmë
Ç’m’ nxjer nga gjiu jot?
Ç’t’ bëra tij vullà
Ç’m’ nxjer nha krahu jot?
Ç’t’ bëra tij motër
Ç’m’ nxjer nga shtrati jot?
Mirrë uratën e sat’ëm
Mirrë uratën e tit’eti.
Ngreu, ti moll nga shpia jote
Se ësht’e t’pret dhendri nd’der!
 
 
La sposa, ormai pronta, aspettava in casa l’arrivo dello sposo mentre i paraninfi, danzando, si recavano a casa dello sposo e poi, insieme allo sposo, si dirigevano verso la casa della sposa. Dopo la cerimonia religiosa la sposa doveva restare chiusa in casa per una settimana al termine della quale parenti ed amici intonavano un canto e inscenavano una danza di festa. Nei giorni successivi continuavano le espressioni di gioia di parenti ed amici che intonavano i vjershë augurali.
 
Nusia pritij në shtëpì sat arrvoj dhëndri ndërsa djalerat dhe vajzat duke vallëzuar, vejin tek dhëndri e bashk me të vejin tek shtëpia e nuses. Pas ceremonies ndë kishë, nusia ket rrij e mbullitur mbrenda për një javë. Pas këta dit gjith shokët këndojn dhe vallëzojn një valle festive. Edhe në tjerat ditë gjirit dhe shokët këndojin vjershë urimi.
 
 
 

Titolo

Titolo

Comune di San Benedetto Ullano (CS)

Via Agesilao Milano,1 - 87040 

Tel. 0984/935003 - Fax 0984/935270

P. IVA 00520700782

HTML 4.01 Strict Valid CSS
Pagina caricata in : 0.211 secondi
Powered by Asmenet Calabria