Kalimera

 

Il termine greco kalimera (buongiorno) sta a significare “saluto,augurio”, perché questi canti venivano eseguiti la notte precedente la festa da persone che giravano per le case del paese per dare l’annunzio della festa che ricorreva il giorno seguente. Il canto tipico della kalimera si compone di alcuni versi iniziali di saluto rivolto ai padroni di casa, del corpo in cui si racconta l’avvenimento evangelico o un fatto significativo della vita dei santi e infine di una breve conclusione di commiato e di augurio per la famiglia, nonché di invito a fare qualche dono. Anche a San Benedetto Ullano il sabato antecedente alle Palme, un gruppo di persone va di casa in casa cantando la buona ventura (la versione cantata dai cittadini). Attraverso questo canto augurale viene ricordato il miracolo fatto da Gesù, resuscitando Lazzaro che era morto da quattro giorni.
 
Fjala greke kalimera (mirëdita) do të thorë “përshëndetje, urim”, pëse këto kënga këndohshin natën mëparë ditës e festës nga dica gjindë që vejin për shtëpitë e katundit për të dhënur lajmin të festës që bëhej te jetra ditë. Kënga tipike të kalimerës është e formuar nga dica vargje të fillimit që përshëndesin zotin e shtëpisë, nga një pjesë që flet nga një ngjarje evangjelik o një fakt me kuptim të gjellës të shëjteravet dhe mbaron me një përfundim i shkurtër për të përshëndetur dhe të bërë urime gjith families, edhe për të pasur dica dhurata. Edhe në Shën Benedhit të shtunën më parë Pashket, një grup me njerëz shkojn derë më derë duke kënduar fatin e mirë (pjesa që është në mend të banorët). Me këtë këngë urimi mbahet mend mrekulli që ka bërë Zotit Krisht duke ngjallur Lazarin që ishte i vdekur katër ditë prapë.

 

 

Kalimera e Lazarit

 

Ndrinin lurin ndrinin lùra

margaritare pjot kukule truall
e kanicare ngreu m’u ngreu m’u zonj
nani çë dolle ngreu m’u ngreu m’u zonj
zonj’e shtëpis e shih se është një
gonëz me ve me di të kuqe e di
(t’) bardha për nevo
(t’) bardha për nevo
 
E bëshi grurë me kukule shum’
e bëshi verë sa mbëronë një lum
mbëron një lum
mbëron një lum             
 
E xhaka xura se djalin e ke më të rriturë
E qotht’ i bukur si një pasqir
si një pasqirë
si një pasqirë
 
E xhaka xura se vajzën e ke më të rriturë
E t’e martosh mbë di mbë dhjet’ vjetë
di mb’ dhjet’ vjetë
torna all'inizio del contenuto