ACCESSIBILITA'questo sito e' conforme alla legge 4/2004

FOTOGALLERY

    Paesaggio innevato

RSS di Ultima Ora - ANSA.it

Certificato di esistenza in vita

 

COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO
(PROVINCIA DI COSENZA)
 
BASHKIA E SHËN BENEDHITIT
(PROVINÇA E KOZENCËS
C.A.P. 87040
Tel 0984 935003 – Fax 935873 – C.F.98005840784
 
CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA
CERTIFIKATË EKZISTENCE NË JETË
 
 
Dalle risultanze dell’anagrafe della popolazione residente
Nga përfundimet e regjistrit të gjendjes civile të popullsisë rezidente
 
SI CERTIFICA CHE / VËRTETOHET QË
 
Nato-a a /
(I,E) lindur në..................................., il / më..............................
Atto Originale / Akti Origjinal n. ...... p. …. s. / k. …...........….
abitante in / banon në ....................................., n. ...........
Residente dalla Nascita / Rezident-e që nga Lindja
 
É VIVENTE / ËSHTË (I, E) GJALLË
(stato civile LIBERO) (gjendje civile BEQARE)
 
Art. 2, c. 3 e 4, Legge 15 maggio 1997, n. 127 – Il presente certificato ha validità di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio e, in caso di presentazione a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblici servizi, la sua validità può esssere prolungata mediante sottoscrizione della dichiarazione sotto riportata
Neni 2, p. 3 e 4, Ligji 15 maj 1997, n. 127 – Kjo certificatë ka vlerë gjashtë muaj duke filluar nga data e lëshimit dhe, në rast paraqitjeje administratatavet publike ose administatorëvet e shërbimevet publike, vlera e saj mund të jetë e zgjatur nëpërmjet nënshkrimit të deklaratës së nëntëshme
 
Rilasciato in Carta Semplice / E lëshuar në Letër e Thjeshtë
San Benedetto Ullano / , ....SHËN BENEDHITI...................
Diritti / Taksa Euro 0
 
L’UFFICIALE D’ANAGRAFE DELEGATO
NËPUNËSI I AUTORIZUAR I GJENDJES CIVILE
DICHIARAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITÀ / DEKLARATË PËR ZGJATJEN E AFATIT TË VLERËS
Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione, DICHIARA  che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
I nënshkruari, sipas dhe për veprimin e nenit 2, p. 4, të ligjit 15 maj 1997, n. 127, i vetëdijshëm për sanksionet e parashikuara në rast deklarate të rreme, DEKLARON që informacionet e përmbajtura në këtë certifikatë nuk kanë pësuar ndryshime që nga data e lëshimit. 
 

Data...............................                                                                                                             Firma ……………………………………………

Comune di San Benedetto Ullano (CS)

Via Agesilao Milano,1 - 87040 

Tel. 0984/935003 - Fax 0984/935270

P. IVA 00520700782

HTML 4.01 Strict Valid CSS
Pagina caricata in : 0.115 secondi
Powered by Asmenet Calabria